Polityka prywatności i regulamin

Zakupu naszych produktów można dokonać wyłącznie drogą internetową poprzez zakładkę „Zamówienia”, a płatności przyjmujemy wyłącznie  przelewem

e-mail: zamówienia@cateringsaas.pl

Konto bankowe: SANTANDER 85 1090 2268 0000 0001 0099 0678

Jako konsument ma Pani/Pan prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania zamówienia w systemie, bez podania przyczyny. Proszę pamiętać jednak, że jeśli zamówienie zostanie zrealizowane przed upływem ww. 14 dni, to utraci Pani/Pan prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30.05.2014 r. („Ustawa”), Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od ww. umowy w formie jednoznacznego oświadczenia przesłanego nam e-mailem, pocztą lub osobiście w naszym biurze Catering SAAS Ul. Okulickiego 17,  71-030 Szczecin po uprzednim zarezerwowaniu sobie terminu spotkania. Powyższe stanowi pisemne potwierdzenie informacji, o których mowa w Ustawie.

Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Catering Saas Anna Smolińska 71-030 Szczecin Ul. Okulickiego 17, które to dane będą wykorzystywane do:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca)
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 8. Zlecenia  na słoiki przygotowujemy grupami i czas realizacji wynosi do 7 dni roboczych to jest 9-10 dni kolejnych od daty wpływu zamówienia i należności. Nie ma możliwości zamówienia przesyłki na określony dzień. Jeżeli zakup został dokonany przez Groupon należy dołączyć zakupiony Groupon w PDF, oraz wpłacić za przygotowanie i wysłanie paczki 24,00zł, lub 34,00zł z ubezpieczeniem za uszkodzenia w transporcie,  za każdą paczkę, na nasze konto. O wysyłce klient powiadamiany jest sms-em lub e-mailem. Zamówienia na diety specjalistyczne z Domowej Przetwórni realizowane są przez Inpost według uzgodnionego z Klientem harmonogramu. Dostarczone paczki należy odebrać w dniu w którym zostały do paczkomatu dostarczone.
  Akceptuję fakt, że przesyłki realizowane są zgodnie z  regulaminem InPost i reklamacje związane z dostawą należy składać w właściwej firmie kurierskiej. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podawania przyczyn. Z powodów organizacyjnych nie ma możliwości dokonywania odbioru w naszej firmie.
 9. Zestawy diety pudełkowej w Szczecinie dostarczamy raz na 2 dni w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 03.00 – 08.00. Zestawy dostarcza kurier i zostawia we wskazanym miejscu. Z powodów organizacyjnych nie ma możliwości dokonywania odbioru w naszej firmie.
 10. Reklamacje dotyczące dostaw w Szczecinie przyjmujemy w dniu dostawy do godziny 11:00.
 11. Żadna z proponowanych przez nas diet nie jest odpowiednia dla osób silnie uczulonych na jakiekolwiek produkty spożywcze, Catering SAAS nie ponosi odpowiedzialności za reakcje alergiczne.
 12. Odwołanie dostawy możliwe jest na 2 dni robocze przed planowaną dostawą do godz.10 i musi być potwierdzone przez dostawcę. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupione towary i usługi możliwa jest w drodze porozumienia zmiana terminu realizacji lub asortymentu.
 13. Rejon bezpłatnych dostaw diety pudełkowej obejmuje Szczecin, Mierzyn, Bezrzecze, Ustowo, Ostoję. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji i wymaga potwierdzenia, jednakże zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
 14. Reklamacje: Dostarczone produkty należy sprawdzić po dostarczeniu a uwagi i reklamacje należy zgłaszać telefonicznie natychmiast (509 580 588) i e-mailem (e-mail: biuro@cateringsaas.pl) w dniu otrzymania lub najpóźniej w następny dzień do godz.15.00. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najszybszym czasie, nie później jednak niż w terminie 14-dniowym.
 15. Dane kontaktowe: Catering SAAS Anna Smolińska Ul. Okulickiego 17, 71-030 Szczecin tel:509580588 e-mail: biuro@caterinsaas.pl, NIP:8520004155, Regon: 005460491